เอกสารเช่ารถ

เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถขับเอง


1.  ทะเบียนบ้าน
2. บัตรประชาชน 
3. ใบขับขี่  
4. สลิปเงินเดือน/ใบรับรองเงินเดือน 
5. บัตรนักศึกษา/ใบลงทะเบียนเรียน
6. อื่นๆ
 
หมายเหตุ  :  กรณีนักศึกษาใช้บัตรนักศึกษาหรือใบลงทะเบียนเรียน
               กรณีเช่ารถระหว่างว่อมใช้ใบเคลมหรือใบส่งซ่อมรถ
               กรณีมาจากต่างจังหวัดใช้ Booking หางตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเดินทาง
Visitors: 13,983